Gewestelijke Maatschappij Voor Volkshuisvesting, Sint-pieters-leeuw

Oproep tot kandidatuurstelling voor architectuuropdrachten.

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gewestelijke Maarschappij voor Volkshuisvesting, Bezemstraat 83 bus 131, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België, t.a.v. Leo Van Den Eynde
Tel. (32-2) 371 03 30, fax (32-2) 378 28 96
E-mail : lisette.goossens@volkshuisvesting.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
sociale huisvestingsmaatschappij
- Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Oproep tot kandidatuurstelling voor architectuuropdrachten
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 12
Belangrijkste plaats van dienstverlening :
Het werkgebied van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting omvat de volgende gemeenten: Affligem, Asse, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Hoeilaart, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wezembeek-Oppem en Zaventem. Het werkgebied van de Brabantse Huisvestingsmaatschappij omvat de volgende gemeenten: Meise, Kampenhout, Ternat en Lennik.
NUTS-code : BE24
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Oproep tot kandidatuurstelling voor architectuuropdrachten voor sociale huisvestingsprojecten, renovatieprojecten en ingebreidsgerichte huisvestingsprojecten volgens de technische voorschriften en barema's van de VMSW
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 71240000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
De erelonen volgens barema 98.2 opgelegd door de VMSW voor sociale woningbouw, vervangingsbouw en/of renovatie zijn van toepassing
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja.
Zie IV.2.1.
Al deze selectiecriteria worden hard gemaakt met de nodige stavingstukken en documentatie.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Houder zijn van het diploma van architect of ingenieurarchitect of personenassociaties gerechtigd om de functie van architect uit te voeren.
Over de toelating beschikken tot uitoefening van het beroep.
De bepalingen van de modelcontracten en het barema 98.2 van de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen, VMSW, aanvaarden.
Akkoord gaan met de normen, ereloonschalen, documenten, regelgeving en termijnen van de VMSW of welke van toepassing zijn op de sociale huisvestingssector en uitdrukkelijk verklaren deze te respecteren en te volgen. Deze verklaring houdt ook een contractuele beschikbaarheid in.
Akkoord zijn met de aanstelling door de opdrachtgever of andere betrokken instanties van andere bij het ontwerp en werfgebeuren te betrekken personen ( ondermeer veiligheidscoördinatoren, EPB, omgevingsontwerpers, uitvoerders van opdrachten betreffende technieken,.)
Beschikken over een verzekering betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid als ontwerper.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Geen schulden hebben tegenover de BTW-administratie, RSZ ( voorzover er personeel in dienstverband wordt tewerkgesteld) en de administratie der directe belastingen.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie boven
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : Houder zijn van het diploma van architect of ingenieurarchitect of personenassociaties gerechtigd om de functie van architect uit te voeren. Over de toelating beschikken tot uitoefening van het beroep. Architecten of hun associaties die inschrijven onder de vorm van een samenwerkingsverband kunnen slechts opdrachten krijgen voor het samenwerkingsverband zoals het bij de inschrijving werd ingediend. Zij dienen bij het dossier een exemplaar te voegen van hun samenwerkingsakkoord. In dit samenwerkingsakkoord dient op sluitende wijze de vorm, aard en taakverdeling van de samenwerking te zijn gepreciseerd. De kandidaten moeten aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Een ondertekende verklaring waarin de inschrijver verklaart dat hij in orde is met de opgelegde documenten en akkoord gaat met de gestelde voorwaarden kan volstaan op voorwaarde dat de inschrijver bij de eigenlijke toewijzing van de opdracht de documenten kan voorleggen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria :
1 - De beroepservaring in al haar aspecten - Weging : 20/100
2 - Ervaring in soortgelijke opdrachten op het vlak van administratieve opvolging, sociale huisvesting, groepswoningbouw, renovatie en inbreidingsbouw - Weging : 20/100
3 - Ervaring als lid van een ander ontwerpteam eventueel - Weging : 5/100
4 - Ervaring in kostenbeheersing in ontwerp en uitvoering - Weging : 10/100
5 - Ervaring in organisatie, projectbegeleiding en werftoezicht - Weging : 10/100
6 - De uitrusting en de multidisciplinaire samenstelling van het bureau of de associatie. Opsomming van de relevante kwalificaties van het ontwerpteam en een akkoordverklaring dat bepaalde personen ook effectief aan de opdracht zullen werken. - Weging : 10/100
7 - De plaats van de zetel van waaruit alle activiteiten in verband met de opdracht worden georganiseerd - Weging : 25/100
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 01/12/2008; tijdstip : 12:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 01/12/2008; tijdstip : 12:00
Plaats :
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba, Bezemstraat 83 bus 131, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (13de verdieping)
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : ja. Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt :
eind 2011
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00730161/2008090388
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
geen bestek beschikbaar, alle voorwaarden bevinden zich hierboven.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)