Gemeente Gooik

Aanleg duikers Molenbeek en Waterblokbeek.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : gemeente Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik, België
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik, België, t.a.v. Filip De Ryst
Tel. (32-2) 467 11 47, fax (32-2) 466 49 81
E-mail : filip.deryst@haviland.beInternetadres : http://www.haviland.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik, België, t.a.v. Reinilde Larivière
Tel. (32-2) 467 11 26, fax (32-2) 466 49 81
E-mail : reinilde.lariviere@haviland.be
Internetadres : http://www.haviland.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : aanleg duikers Molenbeek en Waterblokbeek
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Gooik
NUTS-code : BE241
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
opbreken van duikers, aanleg van duikers en kopmuren, oeververstevigingen, heraanleg rijweg in asfalt
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 35 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5% op het goedgekeurde aanbestedingsbedrag + 10% op alle posten waarvoor een a posteriori keuring is voorgeschreven
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
niet in staat van faillissement of vereffening verkeren
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
RSZ-attest, registratiebewijs als aannemer van werken (categorie 00 of 05), erkenningsattest (categorie B of C - klasse 1 of hoger)
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie punt III.2.2.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
10.219
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 11/12/2008; tijdstip : 11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 215,75 EUR
Betalingstermijnen en -methode : ingeval van verzending: storting van Euro 215,75 (incl. BTW) op 091-0006328-52 van Haviland igsv - ingeval van afhaling: kontante betaling van Euro 185,50 (incl. BTW)
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 05/12/2008
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/12/2008; tijdstip : 11:00
Plaats :
gemeente Gooik
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
in de collegezaal op de 1ste verdieping
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00693803/2008101565
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)