Stad Antwerpen

PO/2008/7013 Siblo Venneborg, Jozef Van Poppelstraat 6 te 2100 Antwerpen-Deurne. Installatie van nieuwe verlichting en noodverlichting, brandwaarschuwingssysteem en inbraakdetectie.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Antwerpen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen,
België, t.a.v. Nancy Willeme (Dienst Aanbestedingen)
Tel. (32-495) 57 98 32, fax (32-3) 238 64 59
E-mail : nancy.willeme@stad.antwerpen.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor
het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
PO/2008/7013 Siblo Venneborg, Jozef Van Poppelstraat 6 te 2100 Antwerpen-Deurne.
Installatie van nieuwe verlichting en noodverlichting, brandwaarschuwingssysteem en
inbraakdetectie.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Siblo Venneborg, Jozef Van Poppelstraat 6 te 2100 Antwerpen-Deurne.
NUTS-code : BE211
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Siblo Venneborg, Jozef Van Poppelstraat 6 te 2100 Antwerpen-Deurne. Installatie van
nieuwe verlichting en noodverlichting, brandwaarschuwingssysteem en inbraakdetectie
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45316000
Bijkomende opdracht : 45312200
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 120 werkdagen dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5%
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de
inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te
gaan of aan de vereisten is voldaan :
Zie bestek p. 3
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Niet van toepassing
Eventueel vereiste minimumeisen :
Niet van toepassing
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
De werken zijn gerangschikt in de categorie P1 en het bestuur meent dat zij behoren tot
de klasse 1.
Eventueel vereiste minimumeisen :
Zie bestek p. 3
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
PO/2008/7013
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een
beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten :
Datum : 03/12/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 108,00 EUR
Betalingstermijnen en -methode : http://www.publications
online.be/cscDownload.aspx?ViewID=AA010D05001C - 2008_7013_ bestek.pdf -
2008_7013_opmeting.xls - 2008_7013_EI-1e Verdieping.dwf - 2008_7013_EI-2e Verdieping.dwf
- 2008_7013_EI-Gelijkvloers.dwf - 2008_7013_EI-Kelder.dwf - Borden-Verdeelborden.dwf
betalen en afhalen op de dienst aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen; het bestek
wordt toegezonden na storting van het bedrag + 2,50 EUR portkosten op rekening van, Stad
Antwerpen - PO/SD/A op nummer 091-0178424-70 met vermelding besteknummer en onderwerp
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 04/12/2008;
tijdstip : 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot
deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet
doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 04/12/2008;
tijdstip : 10:00
Plaats :
Stad Antwerpen - Patrimoniumonderhoud - Dienst Aanbestedingen - Desguinlei 33 -
gelijkvloers - 2018 Antwerpen
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen :
Openbaar
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese
Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00715273/2008101683
Wat betreft administratieve inlichtingen m.b.t. het dossier en de opvolging ervan na de
aanbesteding: Linda Lemmens, Tel. (32-3) 244 50 99
Wat betreft technische inlichtingen (samenvattende opmetingsstaat, materialen e.d.):
Christiaan Van Camp, consulent techniek, Tel. (32-3) 244 52 62
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in
uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)