Gemeente Aartselaar

Verbeteringswerken fietspad Langlaarsteenweg.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar, België, t.a.v. Dirk Smits (Hoofd-Technische dienst)
Tel. (32-3) 288 26 61, fax (32-3) 288 60 00
E-mail : dirk.smits@hemiksem.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Soresma NV - A+D Engels, Kesselsesteenweg 35, 2560 Nijlen, België, t.a.v. Ann Torfs
Tel. (32-3) 411 09 07, fax (32-3) 481 74 81
E-mail : ann.torfs@soresma.beInternetadres : http://www.soresma.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Verbeteringswerken fietspad Langlaarsteenweg
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Aartselaar
NUTS-code : BE211
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Verbeteringswerken fietspad Langlaarsteenweg
- Voorbereidende werken :
Insnijden verhardingen
Opbreken verhardingen en lijnvormige en plaatselijke elementen
Opbreken constructies, signalisatie en straatmeubilair
- Funderingswerken :
Aanleggen steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling
Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel
Zandcementfundering
Schraalbeton (stut, fundering)
- Aanleggen verhardingen
Ongewapende rode cementbetonverharding (fietspad)
Asfaltherstellingen
Grijze betonstraatstenen
Hermaken rijwegverharding betonstraatstenen
Hermaken andere verhardingen (betonstraatstenen en betontegels)
- Rioleringswerken
Rioolwachtaansluitingen
Plaatsen en herplaatsen straatkolken m.i.v. aansluitingen op ed riolering
Op hoogte brengen van putranden en -deksels
Op hoogte brengen van straatkolken m.i.v. eventueel aanpassen van de aansluitingen
- Lijnvormige elementen
Plaatsen boordstenen ID.1
Betonnen watergreppels type IIA2
Betonnen kantstroken type IIA1
Straatgoot van kleinschalige materialen
- Allerhande werken
Herplaatsen of vernieuwen van betonnen watergreppels type IIA2
Opbreken en herstellen van bermverhardingen
Hermaken en herplaatsen van constructies, straatmeubilair en signalisatie
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45200000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 80 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
Zie bestek art. 5 §1
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Zie bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Zie bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Categorie 2, klasse 2
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
H0267
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 04/12/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 114,95 EUR
Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten kunnen aangekocht worden mits contante of voorafgaandelijke storting van 114,95 Euro (meetstaat op diskette en verzendkosten inclusief) op de bankrekening nr. 406-2090461-24 op naam van Soresma NV - A+D Engels, Kesselsesteenweg 35, 2560 Nijlen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 08/12/2008; tijdstip : 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 08/12/2008; tijdstip : 10:00
Plaats :
Collegezaal gemeentehuis Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00671059/2008101600
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)