Waterwegen En Zeekanaal Nv

BB 1492 - Verharden van de kade Desmedt.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 Willebroek, België
Contactpunt(en) : ir. Bruno Verwimp
Tel. (32-3) 860 63 14, fax (32-3) 860 63 03
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap.
- Beheer en exploitatie van de in Vlaanderen gelegen waterwegen en de ernaast gelegen gronden.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : BB 1492 - Verharden van de kade Desmedt
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Grimbergen
NUTS-code : BE241
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Het doel van de opdracht is het verharden van een kade middels het aanbengen van een diepgefundeerd betonnen plateau.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45222000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 100 werkdagen dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
Voor deze opdracht wordt een borgtocht gesteld van 5% van de oorspronkelijke aannemingssom (excl. BTW)
Het bewijs van borgstelling is te bezorgen aan :
Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeekanaal
t.a.v. dhr. ir. J. Laurent, afdelingshoofd Zeekanaal
Oostdijk 110
2830 Willebroek
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Afgezien van de documenten gevraagd bij de selectie en/of gunning dienen bij de offerte volgende bescheiden te worden gevoegd:
het bewijs van registratie voor de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige opdracht;
de bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van de volgende documenten:
-uittreksel of kopie van de statutaire clausule ivm de vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in het B.S., houdende benoeming van de bestuurders
-volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een ander persoon
-voorleggen van benoemingsbesluit van zaakvoerder
-andere documenten ter staving van de bevoegdheid
het document en de afzonderlijke prijsberekening bedoeld in artikel 30, tweede lid, 1° en 2°, van het KB van 25-01-2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met name:
1.een document dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin de inschrijver beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan;
2.een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen.
Het bijvoegen van deze documenten is essentieel voor de beoordeling van de offerte.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken in zake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie E2, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 4 behoren.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan door één of meer van de volgende documenten:
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken in zake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie (zie hoger), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse (zie hoger) behoren.
Eventueel vereiste minimumeisen :
In het kader van de kwalitatieve selectie vraagt de aanbestedende overheid voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige documenten op inzake erkenning, R.S.Z..
ART. 17. en 17 bis - Uitsluitingsgronden
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 17. van het KB.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de attesten die de niet-uitsluiting bewijzen, op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de toewijzing van de opdracht.
Enkel voor de niet-Belgische inschrijvers:
-Een origineel attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid m.b.t. het voorlaatste kalenderkwartaal voor de datum van de offerte, waaruit blijkt dat de betrokkene heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor sociale zekerheid en bestaanszekerheid.
Voor alle inschrijvers:
-Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
-Een attest van de Rechtbank van Koophandel of evenwaardig waaruit blijkt dat betrokkene niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, noch een gerechtelijk akkoord heeft aangegaan;
-Een attest uitgereikt door de Administratie der Belastingen (directe belastingen en BTW) waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen.
Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.
Wanneer een van deze attesten niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor deze attesten te beoordelen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
BB 1492
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 05/12/2008; tijdstip : 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 58,05 EUR
Betalingstermijnen en -methode : 48,37 EUR + 9,68 EUR (verzendingskosten) Verkoop (en inzage) van de aanbestedingsdocumenten: elke werkdag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur op volgende adressen: 1.Waterwegen en Zeekanaal N.V. Oostdijk 110 2830 Willebroek Tel: 03/860.62.11 Fax: 03/886.21.98 2.Afdeling Bovenschelde Nederkouter 28 9000 Gent Tel: 09/268.02.11 Fax: 09/268.02.72 Betaling : aan de kas of door overschrijving op rekeningnummer 435-4528321-53 van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 Willebroek onder vermelding van het besteknummer (BB 1492). De aanbestedingsdocumenten worden verzonden na boeking van de overschrijving. Verdere inlichtingen m.b.t. de opdracht kunnen bekomen worden bij ir. Bruno Verwimp (tel: 03/860.63.14, bruno.verwimp@wenz.be).
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 05/12/2008; tijdstip : 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 05/12/2008; tijdstip : 10:00
Plaats :
De opening van de offertes heeft plaats op 05/12/2008 om 10:00 uur ten overstaan van dhr. ir. J. Laurent, afdelingshoofd Zeekanaal, of zijn gemachtigde, in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeekanaal, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek
Vergaderzaal : Ijzer
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen :
Openbaar
!OPENBARE AANBESTEDING!.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00711412/2008101598
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)