Autonoom Gemeentebedrijf Voor Sport En Recreatie, Lommel

08-3-004A013 - levering zitgrasmaaier.

Aankondiging van een opdracht
Leveringen
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Autononoom Gemeentebedrijf Sport en Recreatie, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel, België
Contactpunt(en) : De heer Danny Cools
Tel. 011/548400
E-mail : danny.cools@lommel.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Technische dienst, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel, België
Contactpunt(en) : De heer Willy Cox
Tel. 011/399.799, fax 011/399.740
E-mail : willy.cox@lommel.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-004A013 - levering zitgrasmaaier
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Leveringen. Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering : Sportdienst
NUTS-code : BE222
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : levering zitgrasmaaier
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 16600000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 30 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental);
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2008-199
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 8/12/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 8/12/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 7/4/2009
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 8/12/2008; tijdstip : 11:00
Plaats : Stad Lommel, Hertog Janplein 1 te 3920 Lommel
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)