Korimco Nv

Restauratie van de droogloodsen - Alg afbraak- en ontmantelingswerken en dak (lot 1).

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Korimco nv, Kapel Ter Bede 84, 8500 Kortrijk, België, t.a.v. Gunther Biddelo
Tel. (32-56) 24 96 92, fax (32-56) 24 31 83
E-mail : gunther.biddelo@koramic.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Architectuurbureau Lens°ASS, Dr Willemsstraat 19, 3500 Hasselt, België, t.a.v. Veerle Ramaekers
Tel. (32-11) 24 77 60, fax (32-11) 26 21 37
E-mail : veerle@lensass.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
vastgoedvennootschap
- vastgoed
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Restauratie van de droogloodsen - Alg afbraak- en ontmantelingswerken en dak (lot 1)
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Kapel Ter Bede 121, 8500 Kortrijk
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Lot 1: aanneming voor de algemene afbraak- en ontmantelingswerken en dakwerken voor de restauratie van de droogloodsen
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 200 werkdagen dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
Er zal bij toekenning van de opdracht een borgtocht gevraagd worden ter waarde van 5% van de opdracht exclusief BTW.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
voldoen aan de voorwaarden inzake bijdragen aan de sociale zekerheid (RSZ attest); bewijs dat de verplichtingen inzake belastingen zijn nagekomen (attest directe belastingen model 276C2); handtekenbevoegdheid
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Een bankverklaring; balansen en resultatenrekeningen van de laatste drie boekjaren.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Registratie 10 of 11; Erkenning in categorie D24 klasse 5
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 230 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Korimco nv en Architectuurbureau Lens°Ass
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 19/11/2008
IV.3.5) Datum van verzending van de uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan de geselecteerde gegadigden : 21/11/2008
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 12/01/2009; tijdstip : 14:00
Plaats :
Kapel Ter Bede 84
8500 Kortrijk
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00732151/2008101423
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)