W & Z Nv Afdeling Bovenschelde

Kanaal Gent-Oostende. Heraanleg fietspad LF1 Waggelwater - Nieuwege.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : W & Z NV, afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, 9000 Gent, België, t.a.v. ir. Johny Van Acker
E-mail : johny.vanacker@wenz.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Publiekrechtelijke instelling.
- waterbouwkundige werken & diensten
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Jabbeke - Brugge
NUTS-code : BE251
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Kanaal Gent-Oostende. Heraanleg fietspad LF1 Waggelwater - Nieuwege
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45233162
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 100 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5 % van het inschrijvingsbedrag (excl. BTW)
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
- RSZ-attest
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
registratie vereist
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Erkenning: categorie C, klasse 3
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
16EGGE/08/04
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 08/12/2008; tijdstip : 11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 70,38 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Verkrijgbaar tot (in voorkomend geval): 08/12/2008 Prijs (in voorkomend geval) : bij afhaling: 70,38 euro (incl. BTW) bij verzending: 80,06 euro (incl. BTW) Betaling via overschrijving met vermelding van besteknummer 16EGGE/08/04 als mededeling op het rekeningnummer 435-4528321-53 van Waterwegen en Zeekanaal NV of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 WILLEBROEK of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, 9000 GENT.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 08/12/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 08/12/2008; tijdstip : 11:00
Plaats :
Gent
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00685161/2008101538
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)