Parkeerbedrijf Stad Gent

Het uitvoeren van schilderwerken aan de wanden, de kolommen en de plafonds in de parkeergarages Vrijdagmarkt en Sint-Michiels.

Aankondiging van een opdracht
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : parkeerbedrijf stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.
Contactpunt : parkeerbedrijf stad Gent, t.a.v. Erwin Vanhoeijen, Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent, tel. + 32-(0)9 266 28 23, fax + 32-(0)266 28 99.
E-mail : Erwin.vanhoeijen@gent.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt.
Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt.
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt.
I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
ii.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : bestek PA 16/2008 « uitvoeren van schilderwerken in de parkeergarages Vrijdagmarkt en Sint-Michiels te Gent ».
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten :
a) Werken : uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : parkings Vrijdagmarkt en Sint-Michiels te Gent.
Nuts code : BE 234.
II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht.
ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen : deze opdracht heeft als voorwerp het uitvoeren van schilderwerken aan de wanden, de kolommen en de plafonds in de parkeergarages Vrijdagmarkt en Sint-Michiels, schilderwerken aan de deuromlijstingen van de toegangsdeuren en dienstdeuren van de parkeergarage Vrijdagmarkt en aan de dienstdeuren van het bewakerslokaal in de parkeergarage Sint-Michiels. Deze opdracht omvat één perceel.
II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.44.21.10-1.
II.1.8. Verdeling in percelen : neen.
II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen.
II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht :
II.2.2. Opties : neen.
II.3. Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : zestig dagen (vanaf de gunning van de opdracht).
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht :
Iii.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : de opdrachtnemer is verplicht de borgtocht te stellen ten belope van 5 % van het inschrijvingsbedrag.
III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de prijs van de opdracht wordt betaald ineens na de voorlopige oplevering van de werken. De factuur geldt als schuldvordering.
De betaling vindt plaats binnen een termijn van vijftig dagen na keuring van de schuldvordering.
III.1.4. Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
De dienstverlener mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van artikel 17, §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.
Door ondertekening van de offerte verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in één of meerdere van de uitsluitingstoestanden.
Bovendient voegt de inschrijver als bewijs bij zijn offerte een R.S.Z.-attest in de zin van artikel 17 bis, § 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
een verklaring op eer betreffende de omzet van schilderopdrachten in de sector over de laatste drie boekjaren.
III.2.3. Technische bekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
een bewijs van erkenning : de aannemer moet voldoen aan de Wet van 20 maart 1991 en zijn wijzigingen houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken;
een geldig VCA-attest.
III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening :
III.3.1. Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2. Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Type procedure :
IV.1.1. Type procedure : openbaar.
IV.2. Gunningscriteria :
IV.2.1. Gunningscriteria :
Economische meest voordelige offerte, gelet op :
De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
Criteria :
1° Het bedrag van de offerte : 60 %.
2° Het plan van aanpak. De inschrijver deelt in deze nota zijn visie mee over de uitvoering van deze schilderopdracht, zodat het parkeerbedrijf een gedetailleerd en helder overzicht krijgt van de aanpak van de opdracht.
IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling :
IV.3. Administratieve inlichtingen :
IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid : bestek PA 16/2008.
IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 27 november 2008.
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : 4 december 2008, te 10 uur.
IV.3.6. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Nederlands.
IV.3.7. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd twintig dagen (vanaf de datum van ontvangst van de offertes).
IV.3.8. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 4 december 2008, te 10 uur, stadhuis Gent, Botermarkt 1, te 9000 Gent.
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : ja. De opening is openbaar.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. Periodieke opdracht : neen.
VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4. Beroepsprocedures :
VI.4.1. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State.
Internetadres : www.raadvanstate.be
VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 24 oktober 2008.