Digipolis, Antwerpen

CD000285 - intranet Politie.

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, België, t.a.v. Cindy Hugo
Tel. (32-3) 216 77 81, fax (32-3) 216 79 31
E-mail : ask_aankoop@digipolis.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.digipolis.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Opdrachthoudende Vereniging
- ICT
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : ja.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : CD000285 - intranet Politie
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 07
Belangrijkste plaats van dienstverlening :
Antwerpen, Gent
NUTS-code : BE2
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
CD000285 - Aankoop, implementatie en onderhoud van software voor een nieuw intranet voor de lokale politie Antwerpen.
Optionele delen zijn:
Optie 1: Aankoop, implementatie en onderhoud van software voor een nieuw intranet voor de lokale politie Gent.
Optie 2: Grafische ondersteuning voor het ontwikkelen van de interface (navigatie, kleurgebruik, etc.) om enerzijds de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en anderzijds een professionele look & feel aan te meten. Daar de intranetten van de korpsen van Gent en Antwerpen niet geheel gelijk zijn, zal de grafische ondersteuning voor beide korpsen specifiek moeten opgevat worden.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 48220000 - Software voor internet en intranet
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.2) Opties : ja.
Beschrijving van deze opties :
Optie 1: Aankoop, implementatie en onderhoud van software voor een nieuw intranet voor de lokale politie Gent.
Optie 2: Grafische ondersteuning voor het ontwikkelen van de interface (navigatie, kleurgebruik, etc.) om enerzijds de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en anderzijds een professionele look & feel aan te meten. Daar de intranetten van de korpsen van Gent en Antwerpen niet geheel gelijk zijn, zal de grafische ondersteuning voor beide korpsen specifiek moeten opgevat worden.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
Er wordt een borgtocht van 5 % van het bedrag van de opdracht geëist indien de totale waarde van de oorspronkelijke aannemingssom in de offerte van de gekozen leverancier 22.000 euro bedraagt of meer. De borgtocht wordt in zijn geheel vrijgegeven na definitieve oplevering op schriftelijk verzoek van de dienstverlener.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
Betalingen gebeuren binnen de vijftig dagen te rekenen vanaf de datum waarop Digipolis in het bezit is van de regelmatig opgemaakte en goedgekeurde factuur.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
1. dienstverlener bevindt zich niet in één van de gevallen zoals opgegeven in art. 69 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (B.S. van 26 januari 1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
2. Een RSZ-attest met droogstempel minstens van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voorafgaand aan de datum voor de ontvangst van de offertes (bij opdrachten boven de 22.000Euro).
1. een gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord waarin de dienstverlener verklaart zich niet in één van de gevallen te bevinden zoals opgegeven in art. 69 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (B.S. van 26 januari 1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Hiertoe dient de inschrijver het invulformulier zoals opgenomen in bijlage bij dit bestek te gebruiken.
2. een RSZ-attest met droogstempel minstens van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voorafgaand aan de datum voor de ontvangst van de offertes (bij opdrachten boven de 22.000Euro). De buitenlandse inschrijver dient met betrekking tot punt 5 een attest bij te voegen dat werd uitgereikt door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed.
3. Tevens legt de kandidaat-inschrijver een document voor waaruit het mandaat blijkt van de ondertekenaar(s) om de kandidaat-inschrijver te verbinden (bv. uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of uit delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksels ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen).
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
1. Een bewijs van verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico's
2. Een gedagtekende en gehandtekende verklaring voor de laatste afgelopen drie boekjaren van zijn totale omzet en zijn specifieke omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
1. Een verklaring die zijn gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaar samen met een huidig organogram van de organisatie. Hierbij moet ook duidelijk aangegeven worden welk percentage van de personeelsbezetting (aantal + VTE's) verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van de software waarmee de kandidaat van plan is in te schrijven. De inschrijver dient een duidelijk beeld te geven van de beroepskwalificaties van de werknemers in deze afdelingen. Tevens dienen minstens 3 CV's van medewerkers die zullen worden belast met deze opdracht meegestuurd te worden.
2. Een gedagtekende en gehandtekende verbintenis om in het kader van deze opdracht enkel Nederlandstalige medewerkers in te zetten.
3. Een selectie van minimaal 5 relevant geachte referenties die de kandidaat heeft uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar. De installaties en implementaties die als referenties worden opgegeven moeten afgerond en daadwerkelijk uitgevoerd zijn, m.a.w. er moeten duidelijke resultaten kunnen worden beschreven, en moeten betrekking hebben op het voorwerp van deze opdracht.
4. Een gedagtekende en gehandtekende intentie om al dan niet bepaalde delen van de opdracht in onderaanneming te geven. Onderaannemers worden met naam genoemd. Tevens dienen de contactgegevens worden bijgevoegd. De onderaannemers dienen deze intentie ook te ondertekenen en leggen een document voor waaruit het mandaat blijkt om zich te verbinden.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.
IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen :
Beoogd minimumaantal : 3 en maximumaantal : 4
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
CD000285
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 05/01/2009; tijdstip : 13:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00695538/2008105504
De kandidaatstelling dient onder gesloten omslag te gebeuren.
Indien de kandidaatstelling wordt afgegeven, moet deze in een definitief gesloten omslag zitten waarop vermeld staat: de afsluitdatum voor ontvangst van kandidaatstellingen, de verwijzing naar het nummer (CD000285) van de opdracht en de titel van de opdracht, en de vermelding in de linkerbovenhoek Niet te openen door postdienst.
Bij het gewoon of aangetekend toesturen per post, moet die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag zitten met de vermelding Kandidaatstelling opdracht CD000285 - titel opdracht gericht aan: Aankoopdienst, Lokaal 401 (DA1), Generaal Armstrongweg 1, B-2020 Antwerpen.
Naast één getekend exemplaar en twee kopieën op papier, dient de definitief gesloten omslag 4 elektronische exemplaren op cd-rom te bevatten.
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= C00E06030011
- 20081124132231.pdf
- 20081124132305.pdf
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
Er is een conceptnota en een selectiedocument inzake deze opdracht verkrijgbaar. Deze kan gratis aangevraagd worden bij de aankoopdienst van Digipolis. Telefoon: 03/216.76.11 Fax: 03/216.79.31 - E-mail: aankoop@digipolis.be.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/11/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)