College Van Burgemeester En Schepenen

Het aanvaarden en verwerken van categorie 3 stortproducten afkomstig van de containerparken van de Stad brugge.

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : College van Burgemeester en Schepenen (dienst leefmilieu), Stadhuis - Burg 12, 8000 Brugge, België
Contactpunt(en) : dienst leefmilieu Walweinstraat 20 8000 Brugge, t.a.v. Inge De Roo (leefmilieu)
Tel. (32-50) 44 83 54, fax (32-50) 44 83 48
E-mail : inge.de.roo@brugge.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.brugge.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
College van Burgemeester en Schepenen, dienst leefmilieu, Burg 12 - Stadhuis, 8000 Brugge, België
Contactpunt(en) : dienst leefmilieu Walweinstraat 20 8000 Brugge, t.a.v. Koen Vangheluwe
Tel. (32-50) 44 83 43, fax (32-50) 44 83 48
E-mail : koen.vangheluwe@brugge.beInternetadres : http://www.brugge.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Milieu.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : het aanvaarden en verwerken van categorie 3 stortproducten afkomstig van de containerparken van de Stad brugge
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 16
Belangrijkste plaats van dienstverlening :
Brugge
NUTS-code : BE251
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Aanvaarden en verwerken van categorie 3 stortproducten afkomstig van de containerparken van de stad Brugge, alsook het plaatsen van 1 (of meerdere)containers op elk van de 3 containerparken voor de inzameling van deze afvalstoffen, en de lediging ervan.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 90000000 - Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :

310 ton
Dit zijn de inzamelgegevens voor 2007, en met andere woorden een richtwaarde die geen verplichting inhoudt voor de stad Brugge.
Geraamde waarde zonder BTW : 23 350 EUR
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/04/2009 ; voltooiing : 31/03/2012
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
zie bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : beschikken over de wettelijk nodige erkenningen en vergunningen ( oa Vlarea en Vlarem)
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria :
1 - prijs per ton excl. BTW - Weging : 60
2 - flexibiliteit en dienstverlening - Weging : 40
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/02/2009
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 11/02/2009; tijdstip : 14:00
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/02/2009; tijdstip : 14:00
Plaats :
dienst leefmilieu, Walweinstraat 20, 8000 Brugge
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00735246/2008113265
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
Inge De Roo
Dienst leefmilieu
Walweinstraat 20
8000 Brugge
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/12/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)