Gemeente Hamme

Uitnodiging tot indienen offerte - CONSULTANCYOPDRACHT: TRAJECTBEGELEIDING MOBILITEIT EN PARKEREN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Hamme
Postadres :  Marktplein 1 , BE - 9220   Hamme
Tel:   +32 52475511
Fax:   +32 52475579
E-mail:   info@hamme.be
Internetadres(sen):   www.hamme.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - CONSULTANCYOPDRACHT: TRAJECTBEGELEIDING MOBILITEIT EN PARKEREN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018904
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE232
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Hamme, Marktplein 1 te 9220 Hamme
II.2.4. Beschrijving
Het bestuur wenst een consultant/adviseur 'trajectbegeleider' aan te stellen voor ondersteuning van het bestuur bij alle procedures voor het parkeermanagement voor de sites Nieuwstraat en Marktplein in 9220 Hamme.   Het te begeleiden project heeft als doel het bestuur te ondersteunen en te adviseren bij het in dienst stellen van het parkeermanagement voor de ondergrondse parkeergarages Nieuwstraat en Marktplein.   De dienstverlener begeleidt het traject binnen het tijdsbestek en lastvoorwaarden aangegeven in de technische bepalingen.   De opdracht heeft een initiële looptijd van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting.   De opdracht omvat als elementen:   - Het advies bij en/of opstellen van de opdrachtdocumenten voor het parkeermanagement van de ondergrondse parkeergarage Nieuwstraat.   - Het begeleiden van de procedure tot en met de gunningen voor het parkeermanagement van de ondergrondse parkeergarage Nieuwstraat   - Het advies en de begeleiding bij het in bedrijf nemen van de parkeergarage Nieuwstraat   - Het advies bij en/of opstellen van de opdrachtdocumenten voor het parkeermanagement van de ondergrondse parkeergarage Marktplein.   - Het begeleiden van de procedure tot en met de gunningen voor het parkeermanagement van de ondergrondse parkeergarage Marktplein   - Het advies en de begeleiding bij het in bedrijf nemen van de parkeergarage Marktplein  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Plan van aanpak - beschikbaarheid  -  weging:   50
Prijs  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Ervaring en referenties 2. Beschikbaarheid

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver dient twee projecten op te geven met vermelding van telefoonnummer van een contactpersoon. De inschrijver dient projectleider en/of leidend ambtenaar geweest te zijn van de opgegeven projecten. Deze contactpersonen kunnen gebeld worden om de ervaring van de inschrijver na te gaan.
2. onmiddellijk beschikbaar (aantal uren per maand min. 16 uur)


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-07
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-05


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37 ,  BE - 1040   Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-05-15