Fod Buitenlandse Zaken

ICT/2018.05


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Buitenlandse Zaken
Postadres :  Karmelietenstraat 15 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Olivier Duré
Tel:   +32 25014139
Fax:   +32 25018895
E-mail:   ICT.contracts-procurement@diplobel.fed.be
Internetadres(sen):   www.diplomatie.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308541


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ICT/2018.05  
Referentienummer:   FOD BuZa-ICT/2018.05/-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het onderhoud van een demilitarized zone (DMZ) infrastructuur en de gedeeltelijke monitoring van de infrastructuur.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
onderhoud van een demilitarized zone (DMZ) infrastructuur en de gedeeltelijke monitoring van de infrastructuur  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype

Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie:
De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn.
Verklaring:
Mededinging ontbreekt om technische redenen en uitsluitende rechten moeten worden beschermd

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-04-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Orange Business Belgium ,BE   Evere
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-05-15