Stad Brugge

Plaatsen, vernieuwen, onderhouden, wegnemen, opslaan en huren van feestverlichting (2018)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Brugge
Postadres :  Burg 12 , BE - 8000   Brugge
Tel:   +32 50448527
E-mail:   info@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  PB/Elektromechanica
Postadres :  Oostmeers 17 ,BE -8000   Brugge
Contactpersoon:   De heer Steven Degrande
Tel:   +32 50448570
Fax:   +32 50448577
E-mail:   steven.degrande@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Plaatsen, vernieuwen, onderhouden, wegnemen, opslaan en huren van feestverlichting (2018)  
Referentienummer:   1681
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  31500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stad Brugge, 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Plaatsen, vernieuwen, onderhouden, wegnemen, opslaan en huren van feestverlichting voor Stad Brugge en deelgemeenten voor het jaar 2018  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
2   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-28   10:05
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-12-25
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-06-28
Plaatselijke tijd:   10:05
Adres:   dienst Patrimoniumbeheer Gebouwen - Administratie, in vergaderzaal gelijkvloers, Oostmeers 17 te 8000 Brugge Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349996
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12 ,  BE - 8000   Brugge

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst mededeling toewijzing opdracht

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Dienst Patrimoniumbeheer / Administratie
Oostmeers 17 ,  BE - 8000   Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-05-15