Stadsbestuur Lier

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen studiebureau voor het vernieuwen/aanpassen van de electrische installatie in de Heilig Hartkerk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stadsbestuur Lier
Postadres :  Paradeplein 2 bus 1 , BE - 2500   Lier
Contactpersoon:   Mevrouw An Lammens
Tel:   +32 38000315
E-mail:   an.lammens@lier.be
Internetadres(sen):   www.lier.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Technisch Bureau - gebouwen
Postadres :  Paradeplein 2 bus 1 ,BE -2500   Lier
Contactpersoon:   De heer Michel Joris
Tel:   +32 38000370
E-mail:   michel.joris@lier.be
Internetadres(sen):   www.lier.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen studiebureau voor het vernieuwen/aanpassen van de electrische installatie in de Heilig Hartkerk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018/497
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79311000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Heilig Hartkerk, Antwerpsesteenweg 78 te 2500 Lier
II.2.4. Beschrijving
Aanstellen studiebureau voor het vernieuwen/aanpassen van de electrische installatie in de Heilig Hartkerk  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
8   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De Belgische inschrijver dient geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en bij zijn offerte te voegen.* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en bij zijn offerte te voegen.* De Belgische inschrijver dient geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en bij zijn offerte te voegen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.2. CV en diploma's

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver dient a.d.h.v. referenties duidelijk aan te tonen dat hij grondige kennis en ervaring heeft met het ontwerp en realisatie van technische installaties van een dergelijke omvang en complexiteit . Het betreft dus met name gelijkaardige elektrische installaties in kerken en gelijkaardige gebouwen.
De inschrijver dient minimaal 2, maximaal 5 referenties bij zijn offerte te voegen. Per referentie versterkt de ontwerper de volgende gegevens :
 Beschrijving van het project
 Datum van oplevering
 Naam en adres van de opdrachtgever
 Beschrijving en aanpak van het project met vermelding van de wijze van controle en desgevallend gedeeltes die in onder aanneming werden gegeven.
 Mate van betrokkenheid bij het project : als eindeverantwoordelijke, als medewerker, dan wel als stagiair.
Het ontbreken van de referenties leidt tot uitsluiting van de offerte.
2. Een nominatieve lijst van de tewerkgestelde personeelsleden binnen het projectteam incl. curriculum vitae en diploma's en relevante beroepservaring. De inschrijver geeft bovendien op welke delen van de opdracht hij eventueel aan derden in onderaanneming zou geven.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-13   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-11


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Van de inschrijver wordt verwacht dat hij/zij voorafgaandelijk aan het indienen van de offerte een plaatsbezoek aflegt om zo een correcte inschatting te kunnen maken van de opdracht.Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met Michel joris op het telefoonnummer 03/8000.370.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-05-15