Federale Pensioendienst

Transfer insurance portfolio supplementary pensions (not subject to public procurement legislation)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Federale Pensioendienst
Postadres :  Zuidertoren , BE - 1060   Brussel
Tel:   +32 25292212
E-mail:   marc.leunen@sfpd.fgov.be
Internetadres(sen):   www.sfpd.fgov.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311489


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overdracht verzekeringsportefeuille aanvullende pensioenen (niet onderworpen aan wetgeving overheidsopdrachten)  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Overdracht verzekeringsportefeuille aanvullende pensioenen - AANDACHT: deze overdracht is niet onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-20   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
AANDACHT: deze overdracht is niet onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12