Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

STUDIEOPDRACHT "RENOVATIE EN UITBREIDING COMPETENTIECENTRUM TEMSE" SCHOENSTRAAT 26 TE 9140 TEMSE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres :  Keizerslaan 11 , BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 25061685
Fax:   +32 25061500
E-mail:   frank.sterckx@vdab.be
Internetadres(sen):   http://www.vdab.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311486


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
STUDIEOPDRACHT "RENOVATIE EN UITBREIDING COMPETENTIECENTRUM TEMSE" SCHOENSTRAAT 26 TE 9140 TEMSE  
Referentienummer:   VDAB - Afdeling Facility-2018/10666-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft een dienstenopdracht.
Het bouwproject omvat de volledige studieopdracht (architectuur - bouwfysica - akoestiek - stabiliteit - technieken - EPB - groenaanleg) m.b.t de renovatie en uitbreiding van het gebouw Schoenstraat 26 te 9140 Temse; met inbegrip van het wekelijks werftoezicht en de volledige coördinatie ( zowel tijdens de studiefase als tijdens de uitvoering van het project tussen architectuur - stabiliteit - technieken - EPB - groenaanleg ).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zie bestek
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Masterplan realisatie bouwprogramma  -  weging:   25
*  Ontwerp- en planningsmethodiek  -  weging:   25
*  Visienota  -  weging:   15
Kost:
*  Het ereloonpercentage  -  weging:   35
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-09-02
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-12   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-07-12
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Keizerslaan 11, 1000 Brussel Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Elektronische opening


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349900
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Keizerslaan 11 ,  BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 25061584
Fax:   +32 25061366
E-mail:   juristen@vdab.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-11