Stad Genk

Leveren en plaatsen van bitumineuze verhardingen 2018


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Genk
Postadres :  Stadsplein 1 , BE - 3600   Genk
Contactpersoon:   De heer Patrick Ramaekers
Tel:   +32 89654513
Fax:   +32 89653489
E-mail:   patrick.ramaekers@genk.be
Internetadres(sen):   www.genk.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Sector Ruimte: Dienst administratie werkplaatsen
Postadres :  Wiemesmeerstraat 85 ,BE -3600   Genk
Contactpersoon:   De heer André Huysmans
Tel:   +32 89654700
Fax:   +32 89653498
E-mail:   andre.huysmans@genk.be
Internetadres(sen):   www.genk.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en plaatsen van bitumineuze verhardingen 2018  
Referentienummer:   2018-1020
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44113000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van bitumineuze verhardingen 2018  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-27   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-25
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-06-27
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   stadhuis - vergaderzaal technische dienst (derde verdieping), Stadsplein 1 te 3600 Genk Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Omwille van wijzigingen in het bestek werd de datum van opening verschoven naar woensdag 13 juni 2018 om 11.00 uur.De opening van offertes werd echter verkeerd op de oude datum nl. 8 juni 2018 gedaan waardoor ook niet alle kandidaten de kans kregen om een geactualiseerde offerte in te dienen.Om iedereen dezelfde kans te geven en om een juiste opening van de offertes te kunnen garanderen zal de opening van offertes nu plaatsvinden op woensdag 27 juni 2018 om 11.00 uur. Deze aankondiging betreft een versnelde, openbare procedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Hoogdringendheid

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-11