Ivvo Ov

Uitnodiging tot indienen offerte - Vervangen bekleding dak biogasreactor - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IVVO OV
Postadres :  Bargiestraat 6 , BE - 8900   Ieper
Contactpersoon:   De heer Johan Del'haye
Tel:   +32 57230880
Fax:   +32 57230890
E-mail:   johan.delhaye@ivvo.be
Internetadres(sen):   www.ivvo.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Vervangen bekleding dak biogasreactor - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018/008
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45320000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE253
Voornaamste plaats van uitvoering:   GFT Verwerking, Bargiestraat 6 te 8900 Ieper
II.2.4. Beschrijving
De biogasreactor is een stalen tank , geisoleerd en afgewerkt met een staal bekledings plaat (bargdageplaat). De dakbekleding dient te worden vervangen.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-11-05
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimum 3 referenties


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-04   10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-11-01


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
IVVO
Bargiestraat 6 ,  BE - 8900   Ieper
Tel:   +32 57230880
Fax:   +32 57230890
E-mail:   aanbesteding@ivvo.be
Internetadres(sen):   www.ivvo.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-11