Water-link

Raamovereenkomst voor het beheer en de ondersteuning van de IT infrastructuur


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  water-link
Postadres :  Mechelsesteenweg 66 , BE - 2018   Antwerpen
Contactpersoon:   Isabelle Bosmans
Tel:   +32 32440653
E-mail:   isabelle.bosmans@water-link.be
Internetadres(sen):   www.water-link.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311316


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het beheer en de ondersteuning van de IT infrastructuur  
Referentienummer:   water-link-RIT 2019-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het beheer en de ondersteuning van de IT infrastructuur
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Monitoring  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Monotoring  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
3 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Diensten voor netwerk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Diensten voor netwerk  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
3 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Diensten voor datacenter  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Diensten voor datacenter  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
3 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Diensten voor werkplek  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Diensten voor werkplek  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
3 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-12   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State ,  BE   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-11