Directie Vervoerinfrastructuur

4.1.58.1. Ontwerpersopdracht voor de heraanleg van de omgeving van het oude station van Laken in het kader van het duurzaam wijkcontract « Bockstael » te Brussel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres :  Vooruitgangstraat 56 , BE - 1210   Brussel
Contactpersoon:   Directie Vervoerinfrastructuur
Tel:   +32 22774665
E-mail:   aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Internetadres(sen):   http://www.beliris.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310974


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
4.1.58.1. Ontwerpersopdracht voor de heraanleg van de omgeving van het oude station van Laken in het kader van het duurzaam wijkcontract « Bockstael » te Brussel  
Referentienummer:   DIT-4.1.58.1.-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De huidige opdracht betreft de aanstelling van een ontwerper, die wordt belast met de volledige studieopdracht en de opvolging van de herinrichting van de omgeving van het oude station van Laken, met inbegrip van onder meer de realisatie van een voetgangers- en fietsverbindinging en van een gezamenlijke moestuin, in een duurzame en milieuvriendelijke benadering.
De opdracht kadert binnen het programma van het basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract "Bockstael", dat op 23 december 2013 werd goedgekeurd.
De kandidaat zal worden belast met verschillende opdracht bestaande uit een volledige opdracht als architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect en specialist inzake stabiliteit en bodemverontreiniging.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
De huidige opdracht betreft de aanstelling van een ontwerper, die wordt belast met de volledige studieopdracht en de opvolging van de herinrichting van de omgeving van het oude station van Laken, met inbegrip van onder meer de realisatie van een voetgangers- en fietsverbindinging en van een gezamenlijke moestuin, in een duurzame en milieuvriendelijke benadering.   De opdracht kadert binnen het programma van het basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract "Bockstael", dat op 23 december 2013 werd goedgekeurd.   De kandidaat zal worden belast met verschillende opdracht bestaande uit een volledige opdracht als architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect en specialist inzake stabiliteit en bodemverontreiniging.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Visie  -  weging:   70
*  Methodologie  -  weging:   30
Kost:
*  Geen  -  weging:   0


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 042-077696

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Ontwerpersopdracht voor de heraanleg van de omgeving van het oude station van Laken in het kader van het duurzaam wijkcontract « Bockstael » te Brussel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
Aantal inschrijvingen van MKB-bedrijven:   4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   JA

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   MS-A Bureau d'Architectes
Nationaal identificatienummer:   BE 0875.253.665
Postadres:   Eugène Flageyplein 7 ,BE -1050   Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   NEY & Partners
Nationaal identificatienummer:   BE 0547.939.637
Postadres:   Terhulpsesteenweg 181 ,BE -1170   Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-11