Europaziekenhuizen Vzw

Aankoop, leveren en plaatsen van liften - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Europaziekenhuizen VZW
Postadres :  De Frélaan 206 , BE - 1180   Brussel
Contactpersoon:   De heer Fabian Bogaert
Tel:   +32 26142686
Fax:   +32 26142794
E-mail:   F.BOGAERT@cliniquesdeleurope.be
Internetadres(sen):   www.europaziekenhuizen.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop, leveren en plaatsen van liften - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   PPR-18SE_WK002
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42416100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   VI.3
In plaats van:
IV.1:. - Besturing: PORT. IV.4B:. - Klassieke stalen tractiekabels of geplastificeerde tractiekabels met tractieschijven niet zijn toegelaten. - Machines met enkele rem niet toegelaten. IV.5:. - Holle geleiders zijn niet toegelaten voor kooi of tegengewicht. - Het gebruik van draadgeleiders is niet toegelaten.
Te lezen:
IV.1:. - Besturing: PORT of gelijkwaardig. IV.4B:. - Klassieke stalen tractiekabels of geplastificeerde tractiekabels met tractieschijven zijn toegelaten. - Machines met enkele rem niet toegelaten. (Schrappen). IV.5:. - Holle geleiders zijn niet toegelaten voor kooi of tegengewicht. (Schrappen). - Het gebruik van draadgeleiders is niet toegelaten. (Schrappen)
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-06-22
Plaatselijke tijd:   16:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-06-27
Plaatselijke tijd:   16:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 27 juni 2018, 16.00.