Agentschap Facilitair Bedrijf

2018/HFB/OP/34093 - Opstellen van EPB-certificaten "openbare gebouwen" en "publieke gebouwen".


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres :  Havenlaan 88 bus 60 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Team Plaatsing en rapportering
E-mail:   aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311554   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311554


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2018/HFB/OP/34093 - Opstellen van EPB-certificaten "openbare gebouwen" en "publieke gebouwen".  
Referentienummer:   HFB-2018/HFB/OP34093-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71314000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opstellen van EPB-certificaten "openbare gebouwen" voor gebouwen van de Vlaamse overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opstellen van EPC-certificaten "publieke gebouwen" voor gebouwen van de Vlaamse overheid in het Vlaams Gewest
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Opstellen van EPB-certificaten "openbare gebouwen" voor gebouwen van de Vlaamse overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
II.2.4. Beschrijving
Opstellen van EPB-certificaten "openbare gebouwen" voor gebouwen van de Vlaamse overheid.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Opstellen van EPC-certificaten "publieke gebouwen" voor gebouwen van de Vlaamse overheid in het Vlaams Gewest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaams Gewest.
II.2.4. Beschrijving
Opstellen van EPC-certificaten "publieke gebouwen" voor gebouwen van de Vlaamse overheid.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-12   09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-07-13
Plaatselijke tijd:   09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12