Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio West

IEPER - REGIE DER GEBOUWEN - veiligheids-coördinatie ontwerp en uitvoering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres :  Oude Gentweg, 75A , BE - 8000   BRUGGE
Contactpersoon:   Dries Goens
Tel:   +32 50441809
E-mail:   Dries.Goens@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311551


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
IEPER - REGIE DER GEBOUWEN - veiligheids-coördinatie ontwerp en uitvoering  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
IEPER - REGIE DER GEBOUWEN - veiligheids-coördinatie ontwerp en uitvoering
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-26   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail doc.VRW@buildingsagency.be (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAKDries Goensdries.goens@regiedergebouwen.be050441809Geert Quintyngeert.quintyn@regiedergebouwen.be050441874

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12