Antwerpen

Concessieovereenkomst voor de uitbating van een jachthaven in het Willemdok


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Contactpersoon:   Jeroen Vandenheuvel
Tel:   +32 33382770
E-mail:   Jeroen.Vandenheuvel@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):   www.ondernemeninantwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311602


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Concessieovereenkomst voor de uitbating van een jachthaven in het Willemdok  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC_2018_C5-F24_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  98000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Stad Antwerpen zoekt een nieuwe uitbater voor een jachthaven in het Willemdok, in de schaduw van het MAS op het Eilandje.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Stad Antwerpen zoekt een nieuwe uitbater voor een jachthaven in het Willemdok, in de schaduw van het MAS op het Eilandje.   Het Willemdok heeft een wateroppervlak van 37.839 m² en wordt het hele jaar door als commerciële jachthaven gebruikt. Er is een moderne steigerinfrastructuur met ligplaatsfaciliteiten voor pleziervaartuigen voorzien.   Deze jachthaven bestaat sinds 2000 en bevindt zich in het oudste havengebied van de stad, het Eilandje. De nabije omgeving onderging de afgelopen jaren een hele transformatie. Het is een bruisende buurt geworden met een bloeiende horeca en enkele publiekstrekkers zoals het MAS en het Red Star Line museum.   Concessie   De stad biedt deze infrastructuur nu opnieuw aan in concessie. De nieuwe concessiehouder staat in voor het dagelijks beheer van de jachthaven en verleent plaatsen aan zowel langliggers als passanten.   Door mee te waken over de kwaliteit van de infrastructuur en de aanwezige vaartuigen in de jachthaven verhoogt de concessiehouder bovendien de uitstraling van het Eilandje. Door actief promotie voor het watertoerisme in binnen-en buitenland te voeren, werkt de exploitant mee aan de positionering van Antwerpen als 'stad aan de stroom'.   De concessie loopt voor een periode van negen jaar en gaat in op 1 november 2018. De stad kan de concessie nadien verlengen.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-13   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
indieningsuur is 14.00u ipv 12.00u.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12