Stad Kortrijk

Uitnodiging tot indienen offerte - Sportcentrum Wembley: realiseren van valkuilen in de bestaande sporthal - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Kortrijk
Postadres :  Grote Markt 54 , BE - 8500   Kortrijk
Contactpersoon:   De heer Danny Defossez
Tel:   +32 56278500
E-mail:   danny.defossez@kortrijk.be
Internetadres(sen):   www.kortrijk.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Sportcentrum Wembley: realiseren van valkuilen in de bestaande sporthal - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018/1549
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45420000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sportcentrum Wembley sporthal, Moorseelsestraat 144 te 8501 Heule
II.2.4. Beschrijving
Om het sportcentrum Wembley uit te bouwen tot een volledige turnhal, heeft de Koninklijke Turnvereniging Kortrijk (KTV) de wens geformuleerd om deze zaal uit te rusten met 4 valkuilen.   Dit zal uitgevoerd worden om de installatie van volgende competitieve en hoogwaardige turnaccomodaties toe te laten :   - een Fast Track inbouw systeem   - een kuiltrampoline,   - een damesbrug boven valput   - een gesloten landingskuil.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit, conformiteit, sportfunctionele en -technische karakteristieken  -  weging:   30
*  Waarborgen en garanties  -  weging:   10
*  Service / dienst na verkoop  -  weging:   10
*  Esthetiek, uniformiteit, uitstraling  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
30   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. 3.1. Een lijst van realisaties in België van turnhallen met valkuilen uitgevoerd tijdens de laatste 15 jaar. Drie van deze leveringen met plaatsing zullen gestaafd worden door getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de leveringen en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van goed vakmanschap en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht2. 3.2. Een verklaring waarin de onderaannemers, de technici of de technische diensten vermeld worden die deel uitmaken van de inschrijvende onderneming en ter beschikking staan van de inschrijver voor de eventuele uitvoering van de opdracht.
Eventuele minimumeisen:
1. nihil
2. nihil

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. nihil

Eventuele minimumeisen:
1. nihil
Vereiste erkenning: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 2
D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-03   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-31


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12