Rijksdienst Voor Sociale Zekerheid

Aanstellingsprocedure voor de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Postadres :  Victor Hortaplein 11 , BE - 1060   Brussel
Contactpersoon:   Jean-Claude Heirman
Tel:   +32 25093955
E-mail:   Lawyer.GD4@onssrszlss.fgov.be
Internetadres(sen):   http://www.onssrszlss.fgov.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311632


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellingsprocedure voor de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract  
Referentienummer:   RSZ-DE/412/2108-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79112000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aanstelling van de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Rechtsgebied van het arbeidshof te Antwerpen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Aanstelling van de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De overeenkomst heeft een duurtijd van één jaar. Die kan vier keer worden verlengd, tel-kens voor een duur van maximum één jaar, onverminderd de mogelijkheden tot vervroegde ontbinding omschreven in artikel 31.   De duur van vijf jaar van de overeenkomst wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om te zorgen voor samenhang in het beheer en de strategie van de dossiers.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Rechtsgebied van het arbeidshof te Brussel (Franse taalrol)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Aanstelling van de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De overeenkomst heeft een duurtijd van één jaar. Die kan vier keer worden verlengd, telkens voor een duur van maximum één jaar, onverminderd de mogelijkheden tot vervroegde ontbinding omschreven in artikel 31.   De duur van vijf jaar van de overeenkomst wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om te zorgen voor samenhang in het beheer en de strategie van de dossiers.  

Lot   3

II.2.1. Benaming
3° Rechtsgebied van het arbeidshof te Brussel (Nederlandse taalrol)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Aanstelling van de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De overeenkomst heeft een duurtijd van één jaar. Die kan vier keer worden verlengd, telkens voor een duur van maximum één jaar, onverminderd de mogelijkheden tot vervroegde ontbinding omschreven in artikel 31.   De duur van vijf jaar van de overeenkomst wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om te zorgen voor samenhang in het beheer en de strategie van de dossiers.  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Rechtsgebied van het arbeidshof te Gent  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Aanstelling van de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De overeenkomst heeft een duurtijd van één jaar. Die kan vier keer worden verlengd, telkens voor een duur van maximum één jaar, onverminderd de mogelijkheden tot vervroegde ontbinding omschreven in artikel 31.   De duur van vijf jaar van de overeenkomst wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om te zorgen voor samenhang in het beheer en de strategie van de dossiers.  

Lot   5

II.2.1. Benaming
Rechtsgebied van het arbeidshof te Luik  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Aanstelling van de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De overeenkomst heeft een duurtijd van één jaar. Die kan vier keer worden verlengd, telkens voor een duur van maximum één jaar, onverminderd de mogelijkheden tot vervroegde ontbinding omschreven in artikel 31.   De duur van vijf jaar van de overeenkomst wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om te zorgen voor samenhang in het beheer en de strategie van de dossiers.  

Lot   6

II.2.1. Benaming
Rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Aanstelling van de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De overeenkomst heeft een duurtijd van één jaar. Die kan vier keer worden verlengd, telkens voor een duur van maximum één jaar, onverminderd de mogelijkheden tot vervroegde ontbinding omschreven in artikel 31.   De duur van vijf jaar van de overeenkomst wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om te zorgen voor samenhang in het beheer en de strategie van de dossiers.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-16   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   DE, FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-07-16
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12