Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Tapijttegels


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres :  Stationsstraat 110 , BE - 2800   Mechelen
Tel:   +32 15284511
E-mail:   joke.rottiers@ovam.be
Internetadres(sen):   http://www.ovam.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311620


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tapijttegels  
Referentienummer:   OVAM-DOS 6375-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39531310DA37
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is: verwijderen en recycleren van bestaande tapijttegels, leveren, plaatsen en leasen van nieuwe anti-allergie tapijttegels met onderhoudsovereenkomst en verzekering. De inschrijver zorgt voor de volledige uitvoering van deze opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is: verwijderen en recycleren van bestaande tapijttegels, leveren, plaatsen en leasen van nieuwe anti-allergie tapijttegels met onderhoudsovereenkomst en verzekering. De inschrijver zorgt voor de volledige uitvoering van deze opdracht.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische eigenschappen van de tapijttegels  -  weging:   10
*  Eigenschappen mbt milieu  -  weging:   10
*  Eigenschappen tapijttegels mbt welzijn  -  weging:   15
*  Onderhoud tapijttegels  -  weging:   15
Prijs  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
108   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-16   10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12