Gewestelijke Maatschappij Voor Woningbouw Cvba

Renoveren van het buitenschrijnwerk in 51 huurwoningen te Zele en Grembergen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw CVBA
Postadres :  Acacialaan 49W13 , BE - 9240   Zele
Contactpersoon:   Kathleen Hoogewys
Tel:   +32 52456200
E-mail:   kathleen.hoogewys@gmvwzele.be
Internetadres(sen):   www.gmvwzele.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311590

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Architectenbureau Steven Van Hecke BVBA
Postadres :  Bosstraat 71 ,BE -9240   Zele
Contactpersoon:   Steven Van Hecke
Tel:   +32 52451670
E-mail:   stevenvanhecke@architect.be
Internetadres(sen):   http://gmvwzele.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renoveren van het buitenschrijnwerk in 51 huurwoningen te Zele en Grembergen  
Referentienummer:   GMVW-BUschrijnwerk 51 woningen-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45211100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renoveren van het buitenschrijnwerk in 51 huurwoningen te Zele en Grembergen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zele en Grembergen (Dendermonde)
II.2.4. Beschrijving
Renoveren van het buitenschrijnwerk in 51 huurwoningen  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
77   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bijzonder bestek VM/B 2017


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-31   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-02-26
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-31
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Acacialaan 49W13 - 9240 Zele

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw CVBA
Acacialaan 49W13 ,  BE - 9240   Zele

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12