Dg Penitentiaire Inrichtingen

2018 -2021 - opleiding opvangteams


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres :  Willebroekkaai 33 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Kris Vermeiren
Tel:   +32 25428243
Fax:   +32 25428597
E-mail:   kris.vermeiren@just.fgov.be
Internetadres(sen):   http://https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311499   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311499


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2018 -2021 - opleiding opvangteams  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  80570000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de organisatie van de opleidingen voor de personeelsleden van de opvangteams in de penitentiaire inrichtingen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
het organiseren van basisopleidingen en/of van recyclagemodules voor het Franstalig personeel van de penitentiaire inrichtingen in het CFFP Marneffe of in centraal bestuur te Brussel.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1, BE3

Lot   2

II.2.1. Benaming
het organiseren van basisopleidingen en/of van recyclagemodules voor het Neder-landstalig personeel van de penitentiaire inrichtingen in het OCPP-Merksplas  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-28   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12