De Zonnige Woonst

Plaatsen van centrale verwarming - Fase 2


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Zonnige Woonst
Postadres :  Rozenhoed 1 , BE - 9220   Hamme
Contactpersoon:   Jonas Ingels
Tel:   +52 470471
E-mail:   herstellingen@dezonnigewoonst.be
Internetadres(sen):   www.zonnigewoonst.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311232


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Plaatsen van centrale verwarming - Fase 2  
Referentienummer:   DZW-2018/0179/01 - CV FASE 2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44620000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Plaatsen van centrale verwarming bij 68 woningen (FASE 2)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE232, BE236
Voornaamste plaats van uitvoering:   Hamme, Waasmunster, Tielrode
II.2.4. Beschrijving
Plaatsen van centrale verwarming in 68 woningen. Woning zijn bewoond.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
365   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D16, D17


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-23   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-23
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde
Justitieplein 1 ,  BE - 9220   Dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde
Justitieplein 1 ,  BE - 9220   Dendermonde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde
Justitieplein 1 ,  BE - 9220   Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12