Sint-gillis-waas

Parochiehuis De Klinge renoveren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sint-Gillis-Waas
Postadres :  Burgemeester Omer De Meyplein 1 , BE - 9170   Sint-Gillis-Waas
Contactpersoon:   Kenneth Colleman
Tel:   +32 37271700
E-mail:   kenneth.colleman@sint-gillis-waas.be
Internetadres(sen):   http://www.sint-gillis-waas.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311117


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
parochiehuis De Klinge renoveren  
Referentienummer:   Sint-Gillis-Waas-2017-70-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het parochiehuis in De Klinge dient te worden aangepast aan de hedendaagse noden. Hiervoor dienen oude koterijen gesloopt te worden, een nieuwe aanbouw te worden voorzien en verbouwingen in de huidige volumes gebeuren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Gillisstraat 149170 De Klinge
II.2.4. Beschrijving
parochiehuis De Klinge renoveren  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
180   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-16   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
gemeente Sint-Gillis-Waas ,  BE   Sint-Gillis-Waas

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12