Levering Van Materiaal Voor Installatie Van Optische Vezel

Smart Meters Gas


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sibelga
Postadres :  Quai des usines 16 , BE - 1000   Brussels
E-mail:   public_procurement@sibelga.be
Internetadres(sen):   www.sibelga.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311218


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Smart Meters Gas  
Referentienummer:   Sibelga-Sibelga - Smart Meters Gas-F52_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38420000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het doel van deze RFI is de markt te peilen:
 over de verschillende metertechnologieën die momenteel op de markt bestaan;
 over de verschillende opties waarmee een Smart Meter kan worden uitgerust;
 over de mogelijke alternatieven voor Smart Meters.
Scoop : 500.000 meters G4/G6
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Dit document vervangt document RFI - Smart Meters Gas_NL