Fedasil_infrastructure

KLK 12 07 924 Blok C Loketten voor de shop


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Postadres :  Kartuizerstraat 21 , BE - 1000   Brussel
E-mail:   sarah.sacre@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://https://www.fedasil.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311659


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KLK 12 07 924 Blok C Loketten voor de shop  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45421152
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren en plaatsen van een loketwand met rolluiken, inclusief stopcontacten en databekabeling
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-26   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12