Vzw Az Sint-lucas & Volkskliniek

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst Endpoint Protection - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres :  Groenebriel 1 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Mevrouw Saartje Van den Branden
Tel:   +32 92245064
Fax:   +32 92246110
E-mail:   saartje.vandenbranden@azstlucas.be
Internetadres(sen):   www.azstlucas.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst Endpoint Protection - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018-033-IT-SV
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48700000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek, Groenebriel 1 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst Endpoint Protection.   Naast een product dat zorgt voor de bescherming tegen virussen, malware en ransomware, verwacht het ziekenhuis ondersteuning bij de configuratie, implementatie en vooral de troubleshooting ingeval van conflicten.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische invulling en productinformatie  -  weging:   30
*  Diensten en ondersteuning  -  weging:   10
*  Demo  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
1) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offerte.De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:- Niet in staat van faillissement verkeert;- Voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;- En voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.2) Indien de inschrijver een beroep doet op een andere entiteit om zijn bekwaamheid aan te tonen, voegt hij bij zijn offerte de verklaring op eer, ondertekend door deze entiteit, dat deze zich niet in één van de door artikel 67 tot en met 69 bedoelde uitsluitingtoestanden bevindt.3) De inschrijver verstrekt de overige door deze artikelen vereiste bewijzen op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever.De inschrijver voegt bij zijn inschrijving evenwel een recent uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver bewijst zijn financiële draagkracht door voorlegging van de recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen over de laatste drie beschikbare boekjaren, te voegen bij zijn offerte. Voor de inschrijvers uit België zal de aanbestedende overheid de nodige balans en resultatenrekeningen zelf digitaal ophalen via de Telemarc toepassing na opening van de offertes.
Eventuele minimumeisen:
1. Geen negatief eigen vermogen in de gevraagde boekjaren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van gelijkaardige leveringen (Endpoint protection) die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht met vermelding van volgende gegevens: naam van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, contactpersoon met telefoonnummer, leveringsperiode, bedrag opdracht, samenvatting van de geleverde prestatie.2. Een officiële verklaring van de fabrikant van de aangeboden producten over het level van het partnership van de inschrijver met deze fabrikant. In deze verklaring wordt ook uitgelegd wat deze partnership level inhoudelijk omvat. 3. De leverancier dient minimum 5 jaar actief te zijn in het gebied van "endpoint protection" oplossingen.4. Een bewijs dat hij over het nodige en over voldoende gekwalificeerd personeel beschikt voor de uitvoering van de diensten.5. Een beschrijving van de aangeboden ondersteuning voor Endpoint Protection en Anti-spam en mogelijkheid tot het leveren van on-site support.

Eventuele minimumeisen:
1. - de leverancier dient minstens 2 referenties te kunnen geven van een bedrijf waar de aangeboden oplossing gebruikt wordt in combinatie met Citrix Xenapp of Xendesktop.
- Tevens verwachten we minstens 1 referentie van een bedrijf dat voor minimum 20 virtuele servers de aangeboden producten gebruikt.
- Tevens verwachten we minstens 1 referentie van een bedrijf dat de voorgestelde anti-spam oplossing voor minimum 500 mailboxen gebruikt.
- Tenslotte verwachten we minstens 2 referenties van een bedrijf dat de voorgestelde oplossing op minstens 1000 computers gebruikt.
Voor elk van de gevraagde referenties dient een bewijs van goede uitvoering te worden bijgevoegd (zie model in bijlage C). Extra referenties, die nuttig zouden zijn, mogen aan het dossier toegevoegd worden.
2. de inschrijver dient minimum over een Gold Level partnership (of gelijkwaardig indien een andere benaming wordt gebruikt) te beschikken met deze fabrikant.
3. De leverancier dient minimum 5 jaar actief te zijn in het gebied van "endpoint protection" oplossingen.
4. De leverancier beschikt minimum over 2 endpoint protection en 2 anti-spam experts die ondersteuning kunnen bieden en implementaties uitvoeren. Ter staving van deze eis, voegt de inschrijver bij zijn offerte een lijst van deze experts met daarop hun identiteit, opleidingen en beroeps- en technische kwalificaties.
5. De leverancier dient "8u/5d" ondersteuning te bieden voor Endpoint Protection en Anti-spam en moet bereid zijn om on-site support, in de vorm van consulting, te leveren mocht die noodzaak bestaan.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-23   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-11-20


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Opgeëistenlaan ,  BE - 9000   Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12