Elsene

Vertaling van documenten naar het Frans, het Nederlands, het Engels of het Arabisch voor een duur van een jaar.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Elsene
Postadres :  Elsensesteenweg, 168 , BE - 1050   Brussel
Contactpersoon:   Jin LEDOUX
Tel:   +32 25157718
E-mail:   jin.ledoux@ixelles.brussels
Internetadres(sen):   www.ixelles.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311308


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vertaling van documenten naar het Frans, het Nederlands, het Engels of het Arabisch voor een duur van een jaar.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79530000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De huidige opdracht is een overheidsopdracht van diensten die als voorwerp heeft de vertaling van documenten naar het Frans, het Nederlands, het Engels of het Arabisch voor een duur van een jaar.
Bestaande uit 5 percelen.

De huidige opdracht is een opdracht tegen prijslijst die posten met vermoedelijke hoeveelheden omvat.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Vertaling naar het Nederlands of het Frans van administratieve documenten betreffende het dagelijks beheer van de gemeente en juridische documenten.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10

Lot   2

II.2.1. Benaming
Vertaling naar het Nederlands of het Frans van technische documenten, bijzondere bestekken en andere stedenbouwkundige, architecturale dossiers alsook dossiers betreffende het patrimonium.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10

Lot   3

II.2.1. Benaming
Vertaling naar het Nederlands of het Frans van literaire of wetenschappelijke teksten verbonden aan de kunstgeschiedenis.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10

Lot   4

II.2.1. Benaming
Vertaling uit het Frans of uit het Nederlands naar het Engels van literaire of wetenschappelijke teksten verbonden aan de kunstgeschiedenis.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10

Lot   5

II.2.1. Benaming
Vertaling van officiële documenten betreffende de stedenbanden van de Gemeente, publicaties, promotiedocumenten, werkdocumenten, teksten voor websites.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-25   23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De huidige opdracht is een overheidsopdracht van beperkte waarde (zie artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten).

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12