Fedasil_poelkapelle

Smartcards voor Salto toegangscontrolesysteem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_POELKAPELLE
Postadres :  Stadensesteenweg 68 , BE - 8920   Langemark-Poelkapelle
Contactpersoon:   Els Verplancke
Tel:   +32 51610401
Fax:   +32 51610400
E-mail:   aankoop.poe@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://www.fedasil.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311660


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Smartcards voor Salto toegangscontrolesysteem  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  30162000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Smartcards voor Salto toegangscontrolesysteem
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-15   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offerte dient ondertekend te zijn.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12