Gewestelijke Maatschappij Voor Woningbouw Cvba

Aanstelling ontwerpteam voor het project te Lange Akker - 9240 Zele


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw CVBA
Postadres :  Acacialaan 49W13 , BE - 9240   Zele
Tel:   +32 52456200
E-mail:   kathleen.hoogewys@gmvwzele.be
Internetadres(sen):   www.gmvwzele.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311653


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling ontwerpteam voor het project te Lange Akker - 9240 Zele  
Referentienummer:   GMVW-Ontwerpteam Lange Akker - Zele-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71240000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aanstelling ontwerpteam voor het project te Lange Akker - 9240 Zele
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zele
II.2.4. Beschrijving
Aanstelling ontwerpteam sociaal huisvestigingsproject te Lange Akker - 9240 Zele: Bouwen van 26 zorgappartementen  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Zie melding in het bestek  -  weging:   100
Kost:
*  Wordt NIET toegepast  -  weging:   100
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Het contract is van toepassing zolang de bouwwerken duren  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2016/S 001-538971 IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-10   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-02-26


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw CVBA
Acacialaan 49W13 ,  BE - 9240   Zele

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw CVBA
Acacialaan 49W13 ,  BE - 9240   Zele

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw CVBA
Acacialaan 49W13 ,  BE - 9240   Zele

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12