Agentschap Sport Vlaanderen

RENOVATIE VAN HET VLAKKE GEDEELTE VAN DE WIELERPISTE VAN HET VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX - SPORT VLAANDEREN GENT


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Sport Vlaanderen
Postadres :  Arenberggebouw - Arenbergstraat 5 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   peter standaert
Tel:   +32 22094602
E-mail:   peter.standaert@sport.vlaanderen
Internetadres(sen):   http://www.sport.vlaanderen   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311652


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RENOVATIE VAN HET VLAKKE GEDEELTE VAN DE WIELERPISTE VAN HET VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX - SPORT VLAANDEREN GENT  
Referentienummer:   Sport Vlaanderen-bestek 18-gt-003-a-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212290
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De bestaande wielerbaan dateert origineel van 1988 en werd als half overdekte baan aangelegd door de Stad Gent.
Ze werd een eerste maal gerenoveerd door Sport Vlaanderen in 2006. Hierbij werd de wielerbaan volledig overdekt en werden diverse lokalen bijgebouwd. Tevens werd de huidige platte strook van de eigenlijke wielerbaan gerenoveerd : de oorspronkelijke laag in beton werd vervangen door een laag in grenen, geplaatst op een
houten kaderwerk.
Tijdens het intensief gebruik werd vastgesteld dat deze grenen laag gemakkelijk splinters afgeeft wat bij valpartijen verwondingen veroorzaakt bij de wielrenners.
De opdrachtgever wenst daarom deze vlakke strook van de wielerbaan dan ook te laten afdekken met een geschikte toplaag, bijvoorbeeld uit kunststof.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Wielercentrum Eddy Merckx, Strandlaan 3, 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
het herstellen van de platte zone in hout van de wielerbaan van het Wielercentrum Eddy Merckx  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
20   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-10   10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   2   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12