Fedasil_broechem

AANKOOP VLAMDOVENDE VUILBAKKEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_BROECHEM
Postadres :  Van den Nestlaan 104 , BE - 2520   Broechem
Contactpersoon:   Nadine Verheyen
Tel:   +32 37271260
E-mail:   nadine.verheyen@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://fedasil.be/nl/center/770   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311672


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANKOOP VLAMDOVENDE VUILBAKKEN  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44613700
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
AANKOOP VLAMDOVENDE VUILBAKKEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-21   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12