Gemeente Elsene

POËZIEWEEK VOOR KINDEREN (7-12 JAAR) IN BIBLIOTHEEK SANS SOUCI VAN 27 T.E.M. 31 AUGUSTUS 2018.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Elsene
Postadres :  Elsensesteenweg, 168 , BE - 1050   Brussel
Contactpersoon:   Eva Tack
Tel:   +2 5156456
E-mail:   Eva.Tack@elsene.brussels
Internetadres(sen):   www.ixelles.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311641


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
POËZIEWEEK VOOR KINDEREN (7-12 JAAR) IN BIBLIOTHEEK SANS SOUCI VAN 27 T.E.M. 31 AUGUSTUS 2018.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  92000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
In de laatste week van de zomervakantie wil Bibliotheek Sans Souci aan de hand van een week lang poëzieplezier Elsense kinderen van 7-12 jaar voorbereiden op het komende schooljaar. Elke dag start om 10u en eindigt om 16u. De poëzieweek wordt in het Nederlands begeleid.
De Gemeente Elsene is op zoek naar de organisatie of persoon die:
a) een poëtische inhoud
b) op een toegankelijke pedagogische wijze vorm kan geven
aan een groep van voornamelijk NT2-kinderen van basisschoolleeftijd gedurende 5 dagen van 10u tot 16u in Bibliotheek Sans Souci.
Uw offerte dient een gedetailleerde beschrijving te omvatten van de voorgestelde zomerstage.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-26   00:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12