Federaal Agentschap Voor Geneesmiddelen En Gezondheidsproducten

EEN REVISORALE OPDRACHT TENEINDE DE REKENINGEN 2018, 2019 EN 2020 TE CERTIFICEREN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Postadres :  Victor Hortaplein 40 bus 40 , BE - 1060   Bruxelles (Saint-Gilles)
Contactpersoon:   David De Kuyssche
Tel:   +32 25284279
E-mail:   david.dekuyssche@fagg-afmps.be
Internetadres(sen):   www.fagg.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308601


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
EEN REVISORALE OPDRACHT TENEINDE DE REKENINGEN 2018, 2019 EN 2020 TE CERTIFICEREN  
Referentienummer:   FAGG-BCLOG/2018/revisor -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft:
- de controle van alle boekhoudkundige verrichtingen die worden uitgevoerd door de dienst Boekhouding evenals alle verrichtingen die een invloed hebben op de boekhoudkundige verrichtingen.
- de certificering van de rekeningen voor de jaren 2018, 2019 en 2020.
- het opstellen van adviezen en suggesties om het boekhoudsysteem in overeenstemming te brengen met de vereisten van de wet van 22 mei 2003.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
toevoeging