Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel - Infrastructuur

Raamovereenkomst in het overeenstemming brengen van de 900V


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres :  Koningsstraat 76 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Thibaut Van Vyve
Tel:   +322 5637009
E-mail:   Thibaut.VanVyve@stib.brussels
Internetadres(sen):   www.mivb.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311700


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst in het overeenstemming brengen van de 900V  
Referentienummer:   MIVB INFRAS-DP6277_CSC 2186-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50324200KA04
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Uitvoering van preventieve en correctieve onderhoudswerken aan de schouwkamers en electrische verbindingen 900V van het metronet.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Gewest
II.2.4. Beschrijving
Uitvoering van preventieve en correctieve onderhoudswerken aan de schouwkamers en electrische verbindingen 900V van het metronet.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De aanvragen tot deelname, vergezeld van het selectiedossier, moeten zowel op papier (2 exemplaren) als onder elektronische vorm (USB) ingediend worden via de onderstaande gegevens mét als referentie "DP6277 - CSC 2186 SE/Infras":MIVBDirection Transport Systems-InfrastructuresKoningsstraat 76, 1000 Brussel

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12