Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel- FOD Sociale zekerheid-Administratief Centrum Kruidtuin- binnenschilderwerken muren en deuren +/- 933 m²


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres :  Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 , BE - 1060   BRUSSEL
Contactpersoon:   Van Vaerenbergh Fabio
Tel:   +32 471767413
E-mail:   fabio.vanvaerenebrgh@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311686


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel- FOD Sociale zekerheid-Administratief Centrum Kruidtuin- binnenschilderwerken muren en deuren +/- 933 m²  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45442100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel- FOD Sociale zekerheid-Administratief Centrum Kruidtuin- binnenschilderwerken muren en deuren +/- 933 m²
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-29   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres : doc.bru@buildingsagency.be . Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de plannen kan downloaden.Plaatsbezoek op : 21/06/18 van 14 u tot 15 u en 26/06/18 van 10 u tot 11 u

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12