Vmsw - Afdeling Projectrealisatie - Dienst Infrastructuur

ERPE-MERE: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Burst - Ninovestraat'


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VMSW - afdeling Projectrealisatie - dienst Infrastructuur
Postadres :  Havenlaan 88, bus 94 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Johan Criquielion
Tel:   +32 25054290
Fax:   +32 25054201
E-mail:   johan.criquielion@vmsw.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311673   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311673


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ERPE-MERE: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Burst - Ninovestraat'  
Referentienummer:   Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-28180A10-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- het uitvoeren van het nodige grondverzet
- het aanleggen van een verharding in betonstraatstenen, betontegels en dolomiet
- het plaatsen van straat- en parkmeubilair
- het plaatsen van een vlonderpad in een bestaande groenzone
- het uitvoeren van beplantingswerken en groenonderhoud
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Erpe-Mere
II.2.4. Beschrijving
Erpe-Mere: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Burst - Ninovestraat'  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
50   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
geldig RSZ attest


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-17   14:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-01-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-07-17
Plaatselijke tijd:   14:15
Adres:   VMSW - afdeling Projectrealisatie - dienst Infrastructuur, Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +322 2349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +322 2349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +322 2349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12