Associatie Ku Leuven, P/a Ku Leuven

QVMB18-714 - Raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van matrassen op afroep voor de inrichting van studentenkamers voor diverse leden van de Associatie KU Leuven


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Associatie KU Leuven p/a KU Leuven
Postadres :  W. de Croylaan 60A bus 5570 , BE - 3001   Leuven
Contactpersoon:   Stephanie Peymen
Tel:   +32 16328801
Fax:   +32 16322982
E-mail:   leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):   www.kuleuven.be/overheidsopdrachten   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311670


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
QVMB18-714 - Raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van matrassen op afroep voor de inrichting van studentenkamers voor diverse leden van de Associatie KU Leuven  
Referentienummer:   KULeuven-QVMB18-714-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39143112
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De raamovereenkomst heeft als voorwerp de levering en plaatsing van matrassen en matrashoezen op afroep (ook kleine hoeveelheden) voor de inrichting van studentenkamers voor de leden van de Associatie KU Leuven.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2, BE24, BE242, BE1
II.2.4. Beschrijving
De raamovereenkomst heeft als voorwerp de levering en plaatsing van matrassen en matrashoezen op afroep (ook kleine hoeveelheden) voor de inrichting van studentenkamers voor de leden van de Associatie KU Leuven.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Teneinde de overgangsperiode naar een nieuwe raamovereenkomst te overbruggen kan, op voorstel van het Bestuur, de overeenkomst verlengd worden met maximaal 4 maal 2 maanden.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-17   16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestuur behoudt zich de mogelijkheid voor om de opdracht te plaatsen op basis van de oorspronkelijke inschrijving zonder onderhandeling.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5 ,  BE - 3000   Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12