Koba Metropool Vzw

Sint-Jan Berchmans College zolderklassen thv middenvleugel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  KOBA Metropool VZW
Postadres :  Noorderlaan 108 , BE   Antwerpen
Contactpersoon:   Joke Driessens
Tel:   +32 33049100
E-mail:   secretariaat@kobavzw.be
Internetadres(sen):   www.kobavzw.be   www.kobavzw.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sint-Jan Berchmans College zolderklassen thv middenvleugel  
Referentienummer:   KOBA Metropool B-ORDHEB-3DE789B0602911E8BADE005056B70BE3-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Inrichting van 4 nieuwe zolderklassen in school beschermd als monument.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
offerteformulier toegevoegd