Fedasil_logistique

Aankoop van een reachtruck inclusief onderhoudscontract


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_LOGISTIQUE
Postadres :  Kartuizersstraat 21 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Peter Annys
Tel:   +32 25488065
E-mail:   peter.annys@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://www.fedasil.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311712


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van een reachtruck inclusief onderhoudscontract  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42400000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop van een reachtruck inclusief onderhoudscontract
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-03   00:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie opdrachtdocumenten in bijlage

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12