Centrale Dienst Voor Sociale En Culturele Actie Van Het Ministerie Van Defensie

30175 - Onderhouds- en herstellingswerken aan de centrale verwarmingsinstallaties op gas en mazout en warmwaterproductie te Koksijde, Lombardsijde, Wilskerke & Middelkerke


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres :  Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1 , BE - 1120   Neder-Over-Heembeek
Contactpersoon:   Cel Overheidsopdrachten
Tel:   +32 22646198
E-mail:   overheidsopdrachten@cdsca.be
Internetadres(sen):   http://cdsca-ocasc.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311661


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
30175 - Onderhouds- en herstellingswerken aan de centrale verwarmingsinstallaties op gas en mazout en warmwaterproductie te Koksijde, Lombardsijde, Wilskerke & Middelkerke  
Referentienummer:   OCASC-30175-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50720000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
30175 - Onderhouds- en herstellingswerken aan de centrale verwarmingsinstallaties op gas en mazout en warmwaterproductie te Koksijde, Lombardsijde, Wilskerke & Middelkerke
De opdracht betreft een contract van 4 jaar, te beginnen op 01/08/2018 dan wel de dag na de kennisgeving van de gunning van de opdracht indien deze later valt. De aanbestedende overheid en de gekozen inschrijver hebben elk jaar het recht om de opdracht op te zeggen met een opzeg van 3 maanden voor de verjaardag van het contract, zijnde 01/08. In dat geval zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn. In alle geval zal de opdracht van rechtswege ten laatste op 01/08/2022 eindigen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE, BE2, BE25, BE258, BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Koksijde, Lombardsijde, Wilskerke & Middelkerke
II.2.4. Beschrijving
De huidige opdracht betreft een opdracht voor een periode van 4 jaar beginnend op 01/08/2018 dan wel de dag na de kennisgeving van de gunning van de opdracht wanneer dit later valt, van onderhouds- en herstellingswerken aan de centrale verwarmingsinstallaties op gas, stookolie en warmwaterproductie in vrijetijdscentra van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA) te Koksijde, Lombardsijde, Wilskerke & Middelkerke  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj):   2022-07-31
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 1: Categorie: D17


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-05   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
* E-tendering wordt niet gebruikt. De offertes moeten worden ingediend volgens het bestek !!* De documenten betreffende de opdracht kunnen elektronisch worden geraadpleegd op https://enot.publicprocurement.be/* Er is een offerteformulier, een document met vereiste verklaringen en technische steekkaarten die verplicht moeten worden gebruikt en ingevuld!!* De inschrijver is verplicht om bij zijn offerte de gevraagde certificaten toe te voegen* De inschrijver verbindt zich ertoe dat de communicatie tijdens de werken in het Nederlands zal gebeuren

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State ,  BE   BRUSSEL

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State ,  BE   BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12