Ev - Ilvo

Oprichten van een machineloods en een overdekte compostopslag


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  EV - ILVO
Postadres :  Burg. Van Gansberghelaan 92/1 , BE - 9820   Merelbeke
Contactpersoon:   Evy De Vlieghere
Tel:   +32 92722517
E-mail:   evy.devlieghere@ilvo.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.ilvo.vlaanderen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308390


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
oprichten van een machineloods en een overdekte compostopslag  
Referentienummer:   EV - ILVO-2018/P111/machineloodsencompost/OP/15-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45223220
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
oprichten van een machineloods en een overdekte compostopslag
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
erratum administratief bestek